Regulamin

§1 Definicje użyte w Regulaminie

W niniejszym Regulaminie stosowane poniższe określenia mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – ReTop.pl Miłosz Gądziak, prowadzący działalność pod adresem: Masanów ul. Młynik 3, 63-405 Sieroszewice.
 2. Usługobiorca – osoba lub firma korzystająca z serwisu InSerp.pl, będącej własnością Usługodawcy, uprawniona do korzystania z dostępnych narzędzi w panelu klienta, zarówno darmowych, jak i płatnych.
 3. Serwis InSerp.pl – usługa cyfrowa, umożliwiająca konsumentom i przedsiębiorcom wynajmowanie przestrzeni reklamowej na określony czas na stronach Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.
 4. Usługa – zbiór działań podjętych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, polegający na odpłatnym udostępnianiu przestrzeni reklamowej dostępnej w bazie Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu InSerp.pl.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2 Charakterystyka Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin stanowi zestaw zasad i warunków technicznych korzystania z Usługi dostępnej pod adresem https://inserp.pl, która jest własnością Usługodawcy.
 2. Regulamin jest publicznie dostępny na stronie internetowej https://www.inserp.pl/regulamin/.
 3. Regulamin jest bezpłatnie dostępny dla wszystkich Usługobiorców w formacie umożliwiającym jego pozyskanie, odtworzenie, zachowanie i drukowanie.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§3 Akceptacja Regulaminu

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej pod adresem https://www.inserp.pl/polityka-prywatnosci/. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorcę i Klientów w związku z korzystaniem z Usługi.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Usługi uważa się za równoznaczne z rejestracją oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§4 Rejestracja i korzystanie z Usługi

 1. Aby uzyskać dostęp do Usługi, Usługobiorca musi:
  • Wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny pod adresem https://www.inserp.pl/rejestracja oraz zaakceptować Regulamin.
  • Potwierdzić swój adres e-mail, wprowadzony w formularzu rejestracyjnym, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na ten adres.
  • Zalogować się, podając adres e-mail i hasło ustalone podczas rejestracji.
  • Uzupełnić dane korespondencyjne oraz dane do faktury.
  • Dokonać opłaty za korzystanie z Usługi, zgodnie z widocznym cennikiem na stronie doładowania – cała wpłacona kwota zostanie zamieniona na punkty i przeznaczona na zakup Usługi.
 2. Po spełnieniu warunków, określonych w punkcie 1, Usługobiorca ma możliwość korzystania z Usługi, polegającej na czasowym wynajmie przestrzeni reklamowej na stronach internetowych dostępnych w Serwisie InSerp.pl.
 3. W ramach świadczenia Usługi, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dostęp do Serwisu InSerp.pl, gdzie Usługobiorca ma możliwość zdefiniowania obszaru, na którym chciałby świadczyć usługi. Dodatkowo Usługobiorca ma dostęp do historii swoich płatności oraz dokonanych zakupów. Usługobiorca może również edytować swoje dane kontaktowe w celu zapewnienia dokładności informacji o sobie.
 4. W ramach świadczenia Usługi, Usługodawca może korzystać z bazy stron internetowych, tj. wyszukiwać strony internetowe i najmować na nich przestrzeń reklamową na określony czas.
 5. Aby dokonać wynajmu przestrzeni reklamowej, Usługobiorca musi zapewnić odpowiednią ilość punktów na swoim koncie w Serwisie InSerp.pl. 
 6. W przypadku braku punktów konieczne jest doładowanie konta.
 7. Przez doładowanie, o którym mowa w punkcie 6, rozumie się wpłatę środków na poczet wynajmu przestrzeni reklamowej. Środki z wpłaty zostają zamienione na punkty zgodnie z widocznym cennikiem na stronie doładowania: inserp.pl/doladuj-konto.
 8. Wpłaty są akceptowane wyłącznie w walucie Polski Złoty (PLN).
 9. Wartość doładowań na poczet wynajmu przestrzeni reklamowej jest podawana przed dokonaniem wpłaty i ustala się ich wysokość na: 
  • 50,00 = 50 punktów.
  • 100,00 = 100 punktów.
  • 300,00 = 300 punktów.
  • 500,00 zł = 500 punktów.
  • 1000,00 zł = 1000 punktów.
  • 2000,00 zł = 2000 punktów + 5% gratis.
  • 3000,00 zł = 3000 punktów + 10% gratis.
  • 5000,00 zł = 5000 punktów + 15% gratis.
 10. Każda wpłata podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.
 11. Usługodawca wystawia faktury VAT za dokonane wpłaty na poczet wynajmu przestrzeni reklamowej zgodnie z przepisami prawa.
 12. Płatności na poczet wynajmu przestrzeni reklamowej (doładowania) mogą być realizowane za pomocą przelewu elektronicznego, płatności BLIK, karty debetowej lub kredytowej, za pośrednictwem wybranego operatora płatności.
 13. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę dowolnej ilości punktów.
 14. Dostęp do czasowego wynajmu przestrzeni reklamowej w wybranej stronie internetowej wiąże się z obowiązkiem przekazania Usługodawcy wyznaczonej ilości punktów.
 15. Liczba punktów, o których mowa w punkcie 14, może różnić się między stronami internetowymi, np. ze względu na różnice w parametrach tych stron, złożoność zapytania o ofertę lub oferowaną przez Usługodawcę zniżkę.
 16. Punkty zgromadzone na koncie w Serwisie InSerp.pl mogą być wykorzystywane bezterminowo przez Usługobiorcę, jednakże nie podlegają one zwrotowi, zgodnie z zapisami §6 pkt 3.

§5 Opis Usług

 1. Usługodawca świadczy odpłatne Usługi, które polegają na udzielaniu czasowego dostępu do przestrzeni reklamowej na stronach internetowych Usługodawcy lub jego partnerów w celach marketingowych.
 2. Usługodawca udziela dostępu, o który mowa w punkcie 1, na okres maksymalnie 1 roku z możliwością przedłużenia.
 3. Cena dostępu do powierzchni reklamowej jest zawsze widoczna przed dokonaniem zakupu.
 4. Usługobiorca, akceptując niniejszy Regulamin, bierze na siebie dokładne ocenienie potencjalnego ryzyka związanego w wynajem przestrzeni reklamowej oraz akceptuje brak możliwości zwrotu punktów zwłaszcza w przypadku niewłaściwego wyboru strony internetowej, na której jest świadczona usługa.
 5. Zapis w punkcie 4 nie wyklucza prawa do składania reklamacji dotyczących wadliwości Usługi, takich jak brak dostępu do wynajmowanej przestrzeni reklamowej.
 6. Wszelkie reklamacje należy składać bezpośrednio w Serwisie InSerp.pl korzystając z dostępnej opcji na liście wynajętych przestrzeni reklamowych lub w przypadku braku takiej funkcjonalności, drogą mailową na adres reklamacje@inserp.pl.
 7. Reklamacje należy składać w terminie do 7 dni od dnia, w którym Usługobiorca dowiedział się o braku dostępu do Usługi.
 8. Na podstawie prawidłowo złożonej reklamacji, Usługobiorcy przysługuje: Zwrot punktów za brak dostępu do wynajmowanej przestrzeni reklamowej, której dotyczy uznana reklamacja. Zwrot punktów dokonywany będzie proporcjonalnie do ilości dni, w których przestrzeń reklamowa była niedostępna.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu punktów w przypadku nieetycznego zachowania Usługobiorcy, takiego jak wykorzystywanie wynajmowanej przestrzeni reklamowej do promowania treści niezgodnych z polskim prawem np. treści dla dorosłych hazardu itp.

§6 Rozwiązanie umowy przez Usługobiorcę

 1. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę na świadczenie Usługi określonej w niniejszym Regulaminie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, obowiązującego na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 2. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z usunięciem konta Usługobiorcy przez Usługodawcę z Serwisu InSerp.pl.
 3. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub rezygnacji z Usługi, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot punktów zgromadzonych na koncie.
 4. Aby rozwiązać umowę, Usługobiorca musi przesłać stosowny wniosek na adres pomoc@inserp.pl lub pisemnie na adres: Masanów ul. Młynik 3, 63-405 Sieroszewice.

§7 Zawieszenie, ograniczenie, pobranie punktów i zakończenie dostępu do Serwisu przez Usługodawcę

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia (zablokowania), pobrania punktów lub całkowitego zakończenia dostępu do Serwisu InSerp.pl przez danego Usługobiorcę.
 2. Podstawami do zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia dostępu są:
  • Nieuregulowanie przez Usługobiorcę wymagalnych należności wobec Usługodawcy.
  • Podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych w ramach usługi Serwisu InSerp.pl.
  • Wysyłanie wiadomości spamu do Klientów lub Usługodawcy.
  • Próby naruszenia bezpieczeństwa usługi Serwisu, zwłaszcza próby nieautoryzowanego dostępu do danych Usługobiorców przechowywanych w Serwisie.
  • Naruszenie dobrego imienia Usługodawcy lub Usługobiorców oraz inne działania, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Usługi przez Usługobiorców.
  • Skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu wynikającego z prawa krajowego.
  • Wielokrotne naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, zwłaszcza ponowne naruszenie mimo uprzednich wezwań Usługodawcy do zaprzestania naruszeń.

§8 Zapisy końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w następujących przypadkach:
  • W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
  • Jeśli organy państwa nałożą konkretne obowiązki na Usługodawcę.
  • Gdy zachodzi konieczność zapobiegania nadużyciom związanym z korzystaniem z Usługi.
  • W celu zwiększenia ochrony prywatności Usługobiorców oraz zgodności z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
  • W przypadku zmian w cenniku usług.
  • Jeśli zmienią się sposoby płatności.
  • W celu przeciwdziałania nadużyciom.
  • Dla poprawy bezpieczeństwa danych.
  • W przypadku zmian technicznych i funkcjonalnych.
  •  W celu usprawnienia działania Usługi i obsługi Usługobiorców.
  • W przypadku zmian w zakresie świadczonych Usług, w tym wprowadzenia nowych Usług.
  • W celu wprowadzenia zmian redakcyjnych.
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas zakładania konta.
 3. Zmiany wchodzą w życie w określonym przez Usługodawcę terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia poinformowania o zmianach w Regulaminie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 4. Korzystanie z Usługi jest możliwe po zapoznaniu się i akceptacji obowiązującego Regulaminu (https://www.inserp.pl/regulamin/) oraz Polityki Prywatności (https://www.inserp.pl/polityka-prywatnosci/).
 5. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian przez Usługobiorcę, ten powinien niezwłocznie, nie później niż 14 dni od ogłoszenia zmian, poinformować Usługodawcę o tym fakcie, przesyłając stosowny wniosek, o którym mowa w §6 punkcie 4. Rozwiązanie umowy przez Usługobiorcę w tym trybie będzie skutkować po upływie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianie Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.